Algemene voorwaarden en privacy statement

Als Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten

Riethil 11
4825 AP Breda
info@aangepastesporten.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Stichting Bredase Aangepaste Sporten;

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Soort beperking;
– Gegevens begeleiding (naam en telefoonnummer);
– Medische gegevens;
– Betalingsgegevens;
– Nummer deeltaxi;
– Nummer Breda Pas.;

Beeldmateriaal

Na officiële inschrijving bij Stichting Bredase Aangepaste Sporten dient er een Toestemmingsverklaring foto/video gebruik ingevuld te worden. Op deze verklaring zal een uiterste datum van inlevering vermeld staan. Daarnaast zullen wij jaarlijks van u vragen deze verklaring opnieuw in te vullen. Wanneer u zichzelf uitschrijft kunnen foto’s en video’s van u bewaard blijven of gepubliceerd blijven staan.

Bij gebruik van een foto of video voor langdurige communicatiemiddelen zullen wij u opnieuw een toestemmingsverklaring toesturen.

Bij uw officiële inschrijving bij Stichting Bredase Aangepaste Sporten geeft u een Toestemmingsverklaring af voor foto/video gebruik. Deze verklaring zal een doorlopende geldigheidsduur hebben. Daarnaast kunt u altijd middels een foto-verklaringsformulier uw keuze passen. Wanneer u zichzelf uitschrijft kunnen foto’s en video’s van u bewaard blijven of gepubliceerd blijven staan.

Bij gebruik van een foto of video voor langdurige communicatiemiddelen zullen wij u opnieuw een toestemmingsverklaring toesturen

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving van het Stichting Bredase Aangepaste Sporten;

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit

wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Uitvoeringsorganisatie Stichting Bredase Aangepaste Sporten van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen.  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

PDF – AVG Algemene Voorwaarden en Privacy Policy